admin

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2556

  • Home
  • เรื่อง

เรื่องพิจารณา 4 เรื่อง ได้แก่

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ
  2. การเตรียมการด้านท่าทีของราชอาณาจักรไทย และ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 37
  3. การขอเสียงสนับสนุนภายใต้กรอบการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
  4. การขอแก้ไขชื่อพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานตามมติคณะรัฐมนตรี

pdf การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครังที่ 1/2556

 

TAGS
เรื่องล่าสุด