admin

กิจกรรมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกโลก ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่า ความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกโลก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมและองค์กรเอกชน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องมรดกโลกในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ มรดกโลกคืออะไร แนวคิดของมรดกโลก กระบวนการยื่นขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เปรียบเทียบแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับมรดกโลก คุณประโยชน์ของแหล่งมรดกโลกต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมทั้ง ความโดดเด่นและข้อท้าทายของแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

QR CODE เอกสารประกอบกิจกรรม

OR2 QR1QR3 QR4QR5 QR6QR7

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสวนิต เทียมทินกฤต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ / นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ /นางสาววิชุดา อ่อนสิงห์ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมรดกโลก

กลุ่มงาน : ประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

TAGS
เรื่องล่าสุด