admin

กิจกรรมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่า ความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกโลก ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมและองค์กรเอกชน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องมรดกโลกในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ มรดกโลกคืออะไร แนวคิดของมรดกโลก กระบวนการยื่นขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นแหล่งมรดกโลก รวมทั้ง กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกับแหล่งมรดกโลกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กลุ่มปราสาทหมี่เซิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก ราชอาณาจักรกัมพูชา

QR CODE เอกสารประกอบกิจกรรม

QR6 QR5QR4 QR3QR2 QR1

วัน/เดือน/ปี : วันจันทร์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา : ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสวนิต เทียมทินกฤต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ / นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ /นางสาววิชุดา อ่อนสิงห์ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมรดกโลก

กลุ่มงาน : ประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

TAGS
เรื่องล่าสุด