admin

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่ง และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติที่มีคุณค่า ความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่ง และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมรดกโลก โดยมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกเข้าร่วม ซึ่งในการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

– ส่วนที่ ๑ การบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องมรดกโลกในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ที่มา
และกระบวนการนำเสนอขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลก ประโยชน์หลากมิติจากการเป็นมรดกโลก กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก กระบวนการบริหารจัดการ การประเมิน และติดตามผลของแหล่งมรดกโลก การจัดการความรู้และการเตรียมเอกสารของแหล่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลกในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) การพิจารณาหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก และตัวอย่างเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ กรณีศึกษาแหล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– ส่วนที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และแหล่งที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำเสนอ ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และย่านประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา รวมทั้งเปิดให้ผู้แทนแหล่งฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้า การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา – อุปสรรค และวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนในการดำเนินการ

โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Richard A. Engelhardt  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมเอเชียและแปซิฟิก และคุณมณฑิรา หรยางกูร อูนากูล จาก UNESCO Bangkok เข้าร่วมบรรยายและให้คำแนะนำในการดำเนินการ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมการอบรมฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารการนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกต่อไป

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เวลา : ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ : หอประชุมหอศิลป์ และห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสวนิต เทียมทินกฤต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ / นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ /นางสาววิชุดา อ่อนสิงห์ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านมรดกโลก

กลุ่มงาน : ประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

เอกสารประกอบการประชุม

QR01QR02QR03

TAGS
เรื่องล่าสุด