admin

การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก

  • Home
  • เรื่อง

วันที่มีมติ  27/01/2558

คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบเอกสารนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (Phuphrabat Historical Park) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

2. เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) นำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

TAGS
เรื่องล่าสุด