admin

การเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขาและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา

  • Home
  • Posts
Recent Posts