admin

การอบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูล แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

  • Home
  • เรื่อง

การอบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูล แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) จัด “อบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการพัฒนาระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ในการนี้ นางกิตติมา ยินเจริญ เลขานุการกรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔๐ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ ๑๐๐ คน เนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการใช้งานระบบคลังข้อมูลสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดย นายพีชพล พลพงษ์ และนางสาวดัชนีย์ พันเสนา ผู้พัฒนาระบบ จาก บริษัท ดีพเฮด จำกัด

TAGS
เรื่องล่าสุด