admin

การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

  • Home
  • เรื่อง

การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยคณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้แทนจากย่านชุมชนเก่า 9 แห่ง จำนวน 90 คน โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรรมราช เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นจังหวัดแรกที่นำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ด้านการขับเคลื่อน ที่ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลาง และให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ จึงได้สนับสนุนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัด ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องย่านชุมชนเก่าให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

TAGS
เรื่องล่าสุด