admin

การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) อภิปรายในประเด็นทรัพยากรธรณี การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในท้องถิ่นบ้านเจดีย์โคะ รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมอภิปรายในหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล แนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมจำนวนมากกว่า ๘๐ คน

TAGS
เรื่องล่าสุด