admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยกลุ่มงานจัดการ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กำหนดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติให้กับเครือข่ายในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7-10 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6-8 อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกขชาติ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. ร้อยเอ็ด หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม รวมประมาณ 50 คน

TAGS