admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคใต้

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จัดให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ พื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๙๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติให้กับเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔-๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑-๑๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานจังหวัด และสถาบันการศึกษา รวมประมาณ ๗๐ คน

TAGS
เรื่องล่าสุด