นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทน้ำตกและถ้ำ

  • Home
  • เรื่อง

IMG_5695 resized

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ ประเภทน้ำตกและถ้ำ: ภายใต้โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำตกและถ้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล รวม ๑๐๐ ท่าน เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๖ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ

ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าและความสำคัญแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก การประเมินคุณค่า และเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำตกและถ้ำ รวมถึงการปฏิบัติการใช้โปรแกรมติดตามประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำตกและถ้ำ ผ่านเว็บไซต์ www.onep.go.th/thailandnaturalsites

IMG_5676 resized

IMG_5751 resized

IMG_5786

IMG_5916 resized

IMG_5953 resized

IMG_5846 resized

โดย กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ