admin

การอบรมการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลและการดูแลระบบ (Web Admin) โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  • Home
  • เรื่อง

การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลและการดูแลระบบ (Web Admin) โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถติดตามการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแนะนำรายละเอียดระบบฐานข้อมูลภายใต้โครงการฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายและหน่วยงานผู้ดูแลระบบกลาง โดยภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านบุคลากรระดับพื้นที่ ได้แก่  ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวน 50 คน โดยภายหลังการฝึกอบรม พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการฯ โครงสร้างระบบ รายละเอียดชั้นข้อมูลต่างๆ และวิธีการจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบโดยผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่าที่เกี่ยวข้องต่อไป

TAGS
เรื่องล่าสุด