admin

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีกำหนด การประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพมหานคร  การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

   – เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
– เพื่อทบทวนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางการวางแผน กลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ
กิจกรรม
๑. ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ทบทวนสถานภาพของหน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้งข้อมูลประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้อง ถิ่น ๗๕ จังหวัดที่ผ่านมา
๒. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ทบทวนแนวคิด และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. กำหนดกรอบ นโยบาย แนวทาง มาตรการ และการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์ฯ
๔. กำหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ
๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

๖. จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๕ จังหวัด

ขั้นตอนภาพรวม
ขั้นที่ ๑: ผู้แทนภาคจำนวน ๒๕ หน่วย ประชุมเพื่อร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยอนุรักษ์ฯ (๑ วัน)
ขั้นที่ ๒: หน่วยอนุรักษ์ฯ 5 หน่วย ประชุมเพื่อทำแผน นำเสนอเพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยนำร่องตามแผนปฏิบัติการฯ (๓ วัน)
ขั้นที่ ๓:หน่วยอนุรักษ์ฯ ๑ หน่วย ดำเนินงานตามแผนที่จัดทำ และสรุปรายงาน (จะเป็นการลงพื้นที่จริงของทีมวิทยากร ๓ วัน)
ขั้นที่ ๔: หน่วยอนุรักษ์ฯ ๔ หน่วย จัดทำแผน/เปรียบเทียบแผนกับหน่วยนำร่อง/ลงพื้นที่/สรุปรายงาน (๒วัน:หน่วย)
เรื่องล่าสุด