admin

การร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงและฟื้นย่านชุมชนเก่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันนี้ 13 กุมภาพันธ์  2561 ณ  ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสุกัลยา บัณฑะจักร ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนจากพื้นที่ดำเนินการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยการประชุมหารือดังกล่าวเพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า พร้อมทั้งออกประกาศย่านชุมชนเก่า ตามทะเบียนย่านชุมชนเก่าเป็นแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ในระดับจังหวัด จำนวน 613 แหล่งทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้เป็นย่านชุมชนเก่าในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 แหล่ง ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าตลาดท่าวัง ,ตลาดแขก ,ตลาดท่าม้า ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ย่านชุมชนเก่าบ้านหมน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ,ย่านชุมชนเก่าตลาดขนอม อำเภอขนอม ,ย่านชุมชนเก่าปากน้ำสิชล อำเภอสิชล ,ย่านชุมชนเก่าตลาดปากพนัง อำเภอปากพนัง ,ย่านชุมชนเก่าตลาดปากเชียร (ตลาดออก-ตลาดตก) อำเภอเชียรใหญ่ และย่านชุมชนเก่าตลาดปากแพรก อำเภอทุ่งสง ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าดังกล่าวให้คงสภาพดั้งเดิมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แท้จริงของชุมชน อันจะนำมาซึ่งความน่าสนใจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่นต่อไป ส่วนการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่าของหน่วยงานในระดับพื้นที่หลังจากนี้ จักต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อจัดทำแผนงาน งบประมาณ ,แผนอนุรักษ์พัฒนาย่านชุมชนเก่า ,แผนงานด้านประเพณีวัฒนธรรม ,ผังเมือง ผังชุมชน ,แผนป้องกันความเสี่ยงภัยภัยพิบัติ ,การจัดทำข้อมูลย่านเก่า ,การจัดตั้งเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนักและการนำข้อเสนอของชุมชนไปใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ย่านชุมชนเก่าสืบไป

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พาตีเม๊าะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 กุมภาพันธ์ 2561

https://www.facebook.com/prnakhonsithammarat/posts/1239772599499408?pnref=story

27788036_1239768156166519_4328022763532455723_o27797577_1239768239499844_709042710923043950_o27797612_1239758376167497_5317792274994508309_o27797753_1239758789500789_689081511655509799_o27798133_1239758799500788_7352783979162032224_o27912855_1239759209500747_4118204583511720403_o27913251_1239768296166505_6324268587906267737_o27983079_1239767932833208_3430818732265721199_o

TAGS
เรื่องล่าสุด