นางสาวเอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ภูเขา และน้ำตก

  • Home
  • เรื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ จำนวน ๑๗๘ หน่วยงาน จังหวัด ๗๖ จังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ หน่วยงาน เพื่อแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติฯ ทั้ง ๓ ประเภทดังกล่าว ที่เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติฯ ในระบบเว็บไซต์ของ สผ. http://www.onep.go.th/thailandnaturalsites/  เป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่ง จะช่วยให้ทราบสาเหตุของผลกระทบและนำผลการประเมินมาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางมาตรการแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้แหล่งธรรมชาติฯ นั้นๆ มีเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่แหล่งได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งการดำเนินงานนี้ เป็นการสนับสนุนและเพิ่มบทบาทสำคัญให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ นำไปใช้ในการประเมินและติดตามตรวจสอบสถานภาพแหล่งธรรมชาติฯ ได้ด้วยตนเอง

โดย กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เรื่องล่าสุด