admin

การประชุมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่อง น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับหน่วยงาน ผู้นำชุมชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำตกธารารักษ์

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จัดประชุมโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคม บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอแม่สอด นายกองค์บริหารส่วนตำบลมหาวัน กำนันตำบลมหาวัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านเจดีย์โคะ และชาวบ้านที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำตกธารารักษ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ

TAGS
เรื่องล่าสุด