admin

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดตาก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ อันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเป็นโครงการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในส่วนของการจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๒ หน่วยงาน ซึ่งในที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

TAGS
เรื่องล่าสุด