admin

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ พื้นที่ตัวอย่างเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่

  • Home
  • เรื่อง

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ พื้นที่ตัวอย่างเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 โดยมีนายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา  เอื้อมลฉัตร ผอ.กธศ. นางสาวจิรภา  ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมศึกษาดูงานพื้นที่เวียงกุมกามและร่วมประชุมหารือ ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ และเจ้าหน้าที่ สผ.

TAGS