admin

การประชุมหารือ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมหารือ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

TAGS
เรื่องล่าสุด