admin

การประชุมหารือแนวทางการอนุรักษ์โรงงานกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมหารือแนวทางการอนุรักษ์โรงงานกระดาษ จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้แก่ นางวณี สัมพันธารักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และนางดวงมาลย์ สินธุวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี ติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่โรงงานกระดาษกาญจนบุรีและแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

โดยสามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมได้ที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมpdf-logo

TAGS
เรื่องล่าสุด