admin

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมืองเก่า และมรดกโลก

  • Home
  • เรื่อง

inhouse - 61

กธศ. ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เมืองเก่า และมรดกโลก”

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรฏาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ สผ. (พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว

TAGS
เรื่องล่าสุด