admin

การประชุมสัมมนาตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

  • Home
  • เรื่อง

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมสัมมนาตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่3/2561 ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด รวม 60 คน

วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา เป็นการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ตามที่ได้กำหนดให้ ศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) ซึ่งตั้งอยู่ที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีหน้าที่ในการขับเคลื่อน ติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด สนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยนำนโยบายจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่านสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย กำหนดให้ ศปน. จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ สผ. ยังให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

ส่วนวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นการสำรวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ภูเขาหินปะการัง ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

TAGS
เรื่องล่าสุด