admin

การประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑ (21st session of the General Assembly of State Parties to the World Heritage Convention)

  • Home
  • เรื่อง

ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตไทย  ณ กรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ  ครั้งที่ ๒๑ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ ปี

วาระการประชุมที่สำคัญคือ การคัดเลือกกรรมการมรดกโลก ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง โดยรัฐภาคีสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการมรดกโลก (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้แก่ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรสเปน ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐกัวเตมาลา เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาห์เรน สาธารณรัฐฮังการี ประเทศยูกันดา ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส สาธารณรัฐคีร์กีซ

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และแผนปฏิบัติการปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓)

 

PDFการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑

 

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

TAGS
เรื่องล่าสุด