admin

การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ ต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ “ภาคเหนือ”

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ ต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ “ภาคเหนือ” โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

?กล่าวเปิดงาน โดยนางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ รก.ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.

?นำเสนอภาพรวม ประเด็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า โดย ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

?แบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านกลไก ด้านเครื่องมือและมาตรฐาน และด้านกฎหมาย

TAGS
เรื่องล่าสุด