admin

การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ​ ต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ​ “ภาคใต้”

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศ ต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ “ภาคใต้” โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรุ่งฉัตร โรงแรมซีแอล หาดใหญ่ จังหวัดสงลา

?กล่าวเปิดงาน โดยนางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ รก.ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.

?นำเสนอภาพรวม ประเด็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า โดย ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

?แบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านกลไก ด้านเครื่องมือและมาตรฐาน และด้านกฎหมาย

TAGS
เรื่องล่าสุด