admin

การประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด ภาคเหนือ (กลุ่ม 1 – 4)

  • Home
  • เรื่อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรองเลขาธิการ สผ. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ได้เข้าร่วมการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด ภาคเหนือ (กลุ่ม 1 – 4) เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสวนหมอกคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ท่านรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงการลงนานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมมือกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ได้กล่าวถึง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจาณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และกรอบการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562  จากนั้นได้การศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดหัวเวียง วัดจองคำ และวัดจIMG_1897องกลาง IMG_1895IMG_1894IMG_1893IMG_1892IMG_1891

TAGS