admin

การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (พื้นที่เมืองเก่าราชบุรี)

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.
นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ รก.ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (พื้นที่เมืองเก่าราชบุรี)โดยบริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ แพรวอาภา เพลส อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานจากเมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าเพชรบุรี และเมืองเก่ากาญจนบุรี เเละประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 60 คน

TAGS
เรื่องล่าสุด