admin

การประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 (พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์)

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.
เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 (พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์)โดยบริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเเละประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 50 คน

TAGS
เรื่องล่าสุด