admin

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561

  • Home
  • เรื่อง

ในปี พ.ศ. 2561 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 โดยเล็งเห็นความสำคัญว่า ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งอยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการถูกทำลาย ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประสบการณ์ทั้งในพื้นที่ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือของหน่วยงานในทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฯ ให้เกิดประสิทธิผลและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาชน และท้องถิ่น
๒.เพื่อให้เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำลาย และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
4. เพื่อให้การบริหารงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ ฯ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

กำหนดการประชุมฯ ดังนี้
– กล่าวต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันบุรี

– กล่าวเปิดฯ โดยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– กล่าวรายงาน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

– พิธีมอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ

– การบรรยายพิเศษเรื่องไทยแลนด์ 4.0 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

– กระบวนการถอดบทเรียนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาแผนงานที่ 1 แผนงานที่ 3 และแผนงานที่ 4

– การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯ พ.ศ.2561

TAGS
เรื่องล่าสุด