admin

การประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • Home
  • เรื่อง

ประธานเปิดการประชุม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อทราบ
1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. แผนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) ปี พ.ศ.2563
3. การเปลี่ยนแปลงตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่1
4. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (ตัวชี้วัด สผ.)
เรื่องพิจารณา
1.การเตรียมความพร้อมการประชุมประจำภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2563
2.การเสนอแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.ร่างแนวปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด

TAGS
เรื่องล่าสุด