admin

การประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการจัดทำ Roadmap การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580)

  • Home
  • เรื่อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้ดำเนินโครงการจัดทำ Roadmap การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยแผนที่นำทาง (Roadmap) และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ 20 ปี (2561-2580) ของประเทศ ให้เตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สอดรับต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงานฯ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการจัดทำ Roadmap การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30- 12.00 น. ณ. โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ รักษาการผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน

การจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ
1. การนำเสนอยุทธศาสตร์ และแผนที่นำทาง (Roadmap) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) โดยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) นำเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับ ผศ.ดร.ปรูณ์ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการ นำเสนอในส่วนผลการศึกษาโครงการ
2. การเสวนา “อนาคตงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจะเดินหน้าอย่างไรในอีก 20 ปี” โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทนแต่ละภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้แก่ คุณสิริกิติยา เจนเซน รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์ ดร.สุรพล ดวงแข และ นายกานต์ แก้วมาตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 300 คนROAD MAP-05

TAGS
เรื่องล่าสุด