admin

การประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการจัดทำ Roadmap การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580)

  • Home
  • เรื่อง

ROAD MAP-05

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้ดำเนินโครงการจัดทำ Roadmap การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยแผนที่นำทาง (Roadmap) และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580)  เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕79) ของประเทศ ให้เตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ สอดรับต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงานฯ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการจัดทำ Roadmap การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580)  ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30- 12.00 น.  ณ.  โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร  โดยเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นางสุกัลยา  ปัณฑะจักร์ รักษาการผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กล่าวรายงาน

การจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ

1. การนำเสนอยุทธศาสตร์ และแผนที่นำทาง (Roadmap) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี (2561-2580) โดยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) นำเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมกับ ผศ.ดร.ปรูณ์ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการ นำเสนอในส่วนผลการศึกษาโครงการ

2. การเสวนา “อนาคตงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจะเดินหน้าอย่างไรในอีก 20 ปี” โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทนแต่ละภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ได้แก่ คุณสิริกิติยา เจนเซน  รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย  ผศ.ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์  ดร.สุรพล ดวงแข  และ นายกานต์ แก้วมาตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ ประมาณ 300 คน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. โทร  0 22656582

TAGS
เรื่องล่าสุด