admin

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 4/2562

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ครั้งที่ 4/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อทราบ 

1.รายงานความคืบหน้าผลการหารือเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

2.การขอเพิกถอนพื้นที่บริเวรเขางูออกจากการเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ

3.ผลการตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติถ้ำศรีธน บ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

4.รายงานความก้าวหน้าการติดตามแหล่งธรรมชาติน้ำตกตาหลง

เรื่องพิจารณา

  1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ท้องถิ่น
  2. การดำเนินงานการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำเก่านครปฐม

3.กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เรื่องอื่นๆ      

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

 

TAGS
เรื่องล่าสุด