admin

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง

 และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐
อาคารโอฬารฤทธิ์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬารฤทธิ์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายโรจน์ คุณอเนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญคือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) แนวทางการออกประกาศจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการก่อสร้างในเขตพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดลำปาง และร่างเทศบัญญัติ

001002003004

TAGS
เรื่องล่าสุด