admin

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อทราบ

1. รายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม แหล่งธรรมชาติ อันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

2.รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติบัติการเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมชุมชนริมแม่น้ำ คู คลอง:พื้นที่นำร่องคลองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2558-2562)

เรื่องพิจารณา

1. โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมืองโบราณ  ศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

2.โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า แห่งชาติ

TAGS
เรื่องล่าสุด