admin

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2562

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

3.1 แนวทางการจ่ายเบี้ยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

3.2 รายงานความคืบหน้าโครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก (น้ำตกธารารักษ์) ภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ-สผ.) ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 2564) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562

3.4 รายงานผลการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สถานการณ์การระเบิดหินบริเวณใกล้เคียงถ้ำศรีธน และถ้ำภูผายา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

4.2 สำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ขอความอนุเคราะห์แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การกำเนิดน้ำพุร้อนผาเสริฐ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

TAGS
เรื่องล่าสุด