admin

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 4/2561

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สผ. โดยมีนางวณี  สัมพันธารักษ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จำนวน 14 คน ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 12 คน วาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตามที่ได้แก้ไข ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้นำประเด็นของพื้นที่ทุ่งบัวตอง (ดอยแม่อูคอ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกรณีที่บัวตอง จัดเป็นพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ประสานกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรับทราบและให้มีการดำเนินการต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องโครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2579) มติที่ประชุม เห็นควรให้ที่ปรึกษาโครงการจัดทำ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2579) นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ในรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป และ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการปรับแก้ชื่อโครงการฯ ให้ ปี พ.ศ. หรือช่วงระยะเวลาให้มีความสอดคล้องกัน ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เรื่องเพื่อทราบ เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องการใช้พื้นที่แปลงเรือนจำเก่าจังหวัดนครปฐม มติที่ประชุม รับทราบ เลิกการประชุม เวลา 12.30 น.

TAGS
เรื่องล่าสุด