admin

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2561

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีวาระการประชุมเพื่อทราบ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง รายงานผลการประชุมสัมมนาตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 2) เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายโบราณสถานเมืองโบราณเวียงเทพ จังหวัดแพร่ และแนวทางการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง วาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง (ร่าง) กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวพิจรารณา (ร่าง) กรอบฯ ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งกลับมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 2) เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์โรงงานกระดาษจังหวัดกาญจนบุรี มติที่ประชุม เห็นควรมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงงานกระดาษกาญจนบุรีให้เป็นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สีเขียว และให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

TAGS
เรื่องล่าสุด