admin

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ ครั้งที่ 1/2562

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ :

  1. โครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
  2. ผลการวิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ

อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

  1. ผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2562

ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา :

      การจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ

TAGS
เรื่องล่าสุด