admin

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

  • Home
  • เรื่อง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก จัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (เพิ่มเติม) ต่อศูนย์มรดกโลก และความคืบหน้าการสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก และที่ประชุมได้พิจารณาการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก จำนวน
๒ แหล่ง คือ ๑) เมืองโบราณศรีเทพ และ ๒) กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง ๒ แหล่ง เพื่อขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

๒) เห็นชอบให้ถอนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเส้นทางเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถาน
ที่เกี่ยวข้อง ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ จากบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

๓) มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป DSC_8980DSC_8982DSC_7084DSC_8961DSC_7091

TAGS
เรื่องล่าสุด