admin

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  • Home
  • เรื่อง

วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นรองประธานคนที่ ๑ และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางรวีวรรณ ภูริเดช) เป็นกรรมการ และเลขานุการ ที่ประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงบประมาณ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ
ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต่อศูนย์มรดกโลก และที่ประชุมได้พิจารณาร่างเอกสารการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก (เพิ่มเติม) ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ ซึ่งจะต้องเนินการจัดส่งต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๓ ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน และมีมติดังนี้
๑) เห็นชอบร่างเอกสารการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก (เพิ่มเติม) ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ ๒) มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก (เพิ่มเติม) ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ และ ๓) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตรวจทานความถูกต้องของภาษา ก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ต่อไป

เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสวนิต เทียมทินกฤต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ /

นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

กลุ่มงาน : ประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

TAGS
เรื่องล่าสุด