admin

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  • Home
  • เรื่อง

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก จัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเลขานุการในการประชุม

  • ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๑) สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์

๒) สรุปรายงานผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์และหอบูรพาจารย์ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญร่วมกัน คือ

๑) ร่างรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องจัดส่งต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒) การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก)

001002003004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS
เรื่องล่าสุด