admin

การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (KKFC) เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

  • Home
  • เรื่อง

วันที่มีมติ 29/01/2556

คณะรัฐมนตรีมีมติ

1. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก นำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ต่อศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมทั้งเห็นชอบเอกสารนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเสนอ

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จากเดิม “Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC” เป็น “Thailand Western Forest Complex” ก่อนนำเสนอไปยังศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

3. เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน รวมทั้งพื้นที่กลุ่มป่าอื่นๆ ของไทยทุกแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไว้แล้ว เช่น มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลกป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นต้น มีกฎเกณฑ์การกำกับดูแลและการบริหารจัดการพื้นที่โดยมีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นเจ้าภาพรับไปพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

TAGS
เรื่องล่าสุด