admin

การติดตามการดำเนินงานและสำรวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จ.นครราชสีมา

  • Home
  • เรื่อง

สธศ. เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เปิดการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 และสำรวจติดตามสถานการณ์แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ณ วัดหมื่นไวย และวัดบึง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

TAGS
เรื่องล่าสุด