admin

การดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันการอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ ๒)

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กธศ. โดยกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒธรรมและภูมิปัญญา) ครั้งที่ ๑ (ฤดูหนาว) ตามแผนการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน และชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ ลำปาง สำรวจและประเมินศักยภาพด้านธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด สำรวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชน พบว่าชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากป่าในด้านสมุนไพร เครื่องจักสาน สร้างที่อยู่อาศัย และเก็บหาของป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) และส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) สำรวจทรัพยากรสัตว์ป่า พบสัตว์ป่าในพื้นที่ เช่น นกเขาพม่า นกกางเขนดง นกจาบคา นกพญาไฟ อึ่งข้างดำ อึ่งน้ำเต้า เขียดทราย งูลายสอ และตุ๊กแกพม่า เป็นต้น และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) สำรวจแมลงศัตรูพืชในพื้นที่เกษตร ทั้งเกษตรเชิงเดี่ยวและแบบผสมผสาน ซึ่งในพื้นที่มีพืชเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อะโวคาโด ส้ม กุหลาบ ทุเรียน กล้วยหอม และผักสวนครัว เป็นต้น ส่วนใหญ่พบโรคพืชและศัตรูพืชในแปลงเกษตรเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ในระบบนิเวศเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรแบบผสมผสานพบแมลงที่เป็นทั้งตัวห้ำและตัวเบียนที่อาศัยอยู่อย่างเกื้อกูลกัน และหลังจากนี้จะมีการสำรวจทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นตัวแทนของฤดูร้อนและฤดูฝนต่อไป

TAGS