admin

การจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภแม่สอด จังหวัดตาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดย สผ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ปรึกษาโครงการฯ) และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล ร่วมนำเสนอผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้มีผู้นำชุมชน และชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน

TAGS
เรื่องล่าสุด