admin

การจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่อง น้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563

  • Home
  • เรื่อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาโครงการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน: การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้เเผนเเม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดเเละแผนการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับพิจารณาโครงการฯ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบกับแผนการดำเนินโครงการและ (ร่าง)กรอบ และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่นำร่องน้ำตกธารารักษ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในลำดับต่อไป

TAGS
เรื่องล่าสุด