admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา ณ ห้องเฮนาคา ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จากเมืองเก่าภูเก็ต เมืองเก่าตะกั่วป่า เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าภูเก็ต และเมืองเก่าตรังจำนวน 52 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล คือ ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลสองภาษา เพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจได้เข้าถึงข้อมูลได้ ควรเพิ่มชั้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรมและร้านอาหารขึ้นชื่อในย่านเมืองเก่าภูเก็ต และควรเพิ่มข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลได้ เป็นต้น

TAGS
เรื่องล่าสุด