admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  จากเมืองเก่าตาก เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าพิษณุโลก เมืองเก่าอุทัยธานี และเมืองเก่าลพบุรี จำนวน 42 คน มีวัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล คือ ควรจัดทำเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้สามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเมืองเก่าอื่นได้ ควรนำข้อมูลแผนที่มรดกวัฒนธรรมที่ได้จากการศึกษาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าต่าง ๆ นำเข้าระบบหลังจากแผนแม่บทฯ เสร็จแล้วและควรมีระบบติดตามผลการดำเนินงานแต่ละเมืองเก่า เป็นต้น

TAGS
เรื่องล่าสุด